Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ סגולות הלוחם

אתיקה, או תורת המידות, היא הפילוסופיה של המוסר, ענף של הפילוסופיה העוסק בשאלות "מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו" ו"מהי המידה הטובה". האתיקה היא תחום הידע שמציע ביקורת על המוסר ומציגה אוסף כללי התנהגות אשר בחלקם הם חלופות לכללי ההתנהגות של המוסר. האתיקה היא אותה רוח מיוחדת, תרבות של כללי התנהגות שאנו שואפים להפכם למצויים. מהי "אתיקה מקצועית" ? "אתיקה היא תפיסה סדורה של האידאל המעשי של התנהגות, במסגרת מקצועית, שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת" (כשר, 2002), או במילים פשוטות – כללים וקודים של התנהגות השייכים למקצוע מסוים. תורת המוסר בתרבות סין בכלל ובאמנויות הלחימה בפרט פורשת בפנינו עולם שלם של מושגים ותחושות הקשורים לאתיקה ומוסר.

ווּ דֶה Wu De 武德

המוסריות של אמנויות הלחימה תמיד הייתה תחום ידע שנדרש לפני לימוד הטכניקה ומורים לאמנויות הלחימה החשיבו את המוסריות כאמת המידה החשובה ביותר לבחינה ושיפוט של התלמיד. לפיכך, רק תלמידים שטיפחו את בסיס המוסריות נמצאו ראויים ללימוד. ניתן לתרגם את המונח ווּ דֶה כ"סגולות הלוחם" – קוד אמנויות הלחימה של יחסי גומלין חברתיים נאותים, אתיקה ואֶטִיקֶט – כללי ההתנהגות והנימוס המקובלים בחברה מסוימת המחברים את החברה ומביאים ללכידות חברתית.

ווּ דֶה עוסק בשתי פנים – המוסריות של המעשה והמוסריות של המחשבה. המוסריות של המעשה כולל יחסים חברתיים; המוסריות של המחשבה נועדה לטיפוח עצמי על מנת שניתן יהיה להגיע למטרות נעלות יותר. המוסריות של המעשה כוללת הוֹקָרָה, עֲנָוָה, אֵמוּן, כָּבוֹד וסְגֻלָּה, מכילה את יחסי התלמיד עם המורה, חבריו לכיתה, אמני לחימה אחרים ועם כלל הציבור. תלמיד שלא עמד בדרישות אלו לא נמצא ראוי לאמון ומתן כבוד. מעבר לכך, התלמיד עלול לבזות את השיטה בכך שיעשה שימוש שגוי בידע שרכש ויפגע בתמימים. לכן, המורים צפו בתלמידיהם במשך זמן ממושך, עד שהיו בטוחים שהם עומדים בהלכות מוסריות בטרם יכנסו למעמקי השיטה.

הוקרה Zun Jing 尊敬

המילה הוקרה כוללת את ההכרה ברגשות ובתחומי העניין של הזולת בתוך מערכת יחסים, והתייחסות לזולת בצורה שאינה אנוכית. הוקרה נובעת לא רק מצורת ההתנהגות אלא מהגישה. אנו נקבל בהערכה, כמייצג של מידת הערכה כלפי אדם מסוים, איכות או יכולת אישית. באמנויות הלחימה, הוקרה היא אבן פינה של כל מערכת הלימוד. בהקשר לווּ דֶה, הוקרה מתחילה ביחיד ונגלית כלפי חוץ, כלומר אלו המוקירים את עצמם ואת האחר, יקבלו בתמורה כבוד והוקרה. את ההוקרה יש להרוויח ולהפגין. זו הסיבה בעטיה אנו קדים ומשתמשים בתארים.

עֲנָוָה Qian Xu 谦逊

המונח ענוה הוא האיכות או המאפיין אדם חסר יומרות וצנוע. ענוה באה יד ביד עם שליטה על הגאווה והאגו. גאווה ואגו הם "הרוצחים השקטים" של אמנויות לחימה המסתמכות על בניית אופיו של המתרגל. כשאנו מאפשרים לגאוותנו ולאגו שלנו לחדור לתחום השיפוט ההגיוני שלנו, אנו מתחילים לקחת החלטות שמקורן בגאווה עצמית ולא בעובדות מוצקות. במידה והם כבר "חדרו" למערכת הם גם יכולים להשתלט עליה וליטול פיקוד, תהליך שתוצאתו שביעות רצון עצמית מוגברת ללא מחשבה תחילה. תלמידים ומורים ישתדלו לתרגל ענוה על בסיס יום יומי בכל מעשה. תרגל עבור עצמך ולא עבור התואר או צבע החגורה אותה אתה חוגר. שמור על כוס התה ריקה על מנת להשאיר תמיד חלל להכנסת ידע לכלי הקיבול. פתגם סינ